در دوران پس از زایمان، مادران دچار خونریزی می‌شوند. این مطلب به توضیح در مورد خونریزی پس از زایمان در مادران و میزان آن پرداخته است.