در این مطلب به توضیح در مورد ویژگی تخمک سالم در زنان پرداخته‌ایم. همچنین راهکارهایی برای تقویت و بهبود کیفیت و تعداد تخمک‌ها ارائه شده است.