در این مطلب به توضیح در مورد اتفاقات دوره ی یک سالگی کودک به تفکیک در هر ماه از یک ماهگی تا دوازده ماهگی، پرداخته‌ایم.