یکی از روش‌های زایمان، زایمان در آب است. این نوع زایمان برای مادران همراه با آرامش بیشتر و حتی انقباضات کمتر است.