اگر کودک شما در تست غربالگری شنوایی نوزاد تازه‌متولدشده، نتیجه خوبی را نشان ندهد، چه انتظاری باید داشته باشید؟