والدین در برخورد با اشتباه بچه‌های دیگران، واکنش‌های مختلفی دارند. این مطلب به توضیح در مورد رفتار مناسب با بچه های دیگران پرداخته است.