در این مطلب به توضیح درباره ی ویژگی های بچه لوس و ننر پرداخته‌ایم. همچنین تجربه ی یک مادر در این زمینه را نیز بیان کردیم.