برچسب: باروری تخمک

تجربه سقط جنین
اقدام به باردار شدن

چرا من قدردان تجربه سقط جنین هستم؟ 

مقدمه لحظاتی را در ذهنم تجسم می‌کنم که یک سال پیش برایم اتفاق افتاد. در حال شستن ظرف‌های آشپزخانه بودم، و به شدت احساس گرسنگی داشتم. حس کردم قلبم فرو ریخت. با سرعت به سمت دستشویی رفتم. بله … یک خونریزی دیگر… یک تجربه سقط…