در این مطلب در رابطه با واکنش به خبر بارداری دیگران و نحوه مقابله با احساسات متناقض شما، هنگامی که خودتان باردار نمی‌شوید، صحبت می‌کنیم.