در هفته 11بارداری کودک کاملا تبدیل به یک بچه بسیار فعال شده است. او در رحم مادر در حال لگد زدن و قورت دادن مایعات است.