کودکان در سنین مختلف تغییرات متفاوتی را در قد و وزن خود دارند. بنابراین در این مطلب به توضیح در مورد تغییرات رشد طبیعی در کودکان پرداخته‌ایم.