آیا امکان دارد بیبی‌چک نشان دهد نتیجه منفی است، اما اشتباه باشد؟ آیا تست بارداری مثبت کاذب امکان ‌پذیر است؟ دقت تشخیص بیبی چک چقدر است؟