کارهای مجاز در دوران شیردهی را بشناسید. زیرا نوزاد ممکن است، تحت تاثیر کاری که مادر با بدن خود کرده است، قرار بگیرد.