رابطه‌ی جنسی، پیاده‌روی، غذاهای تند و طب فشاری از جمله روش‌ های طبیعی برای القای زایمان هستند. در این مطلب به توضیح در مورد این راهکارها پرداخته‌ایم.