سختی های استراحت مطلق از راحتی و خوشگذرانی که نصیبتان می‌کند، بیشتر است. من که با دستور استراحت مطلق روبرو شدم، می‌خواهم خاطراتم را بگویم.