برخی از والدین نگران مهارت نوشتاری کودک خود هستند. اما باید بگوییم که راهکارهایی برا ی آموزش مهارت نوشتاری در کودکان وجود دارد.