عذرخواهی یک روش برای قبول مسئولیت اشتباهی است که انجام داده‌ایم. این مطلب به توضیح در مورد آموزش عذرخواهی به کودکان پرداخته است.