در ادامه طبق اظهارات یک متخصص توضیح خواهیم داد که چرا لازم نیست همه نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، بعد از خوردن شیر آروغ بزنند!