دسته: سلامت بارداری

افزایش وزن ناشی از دیابت بارداری
بارداری, سلامت بارداری

من با دیابت بارداری 45 کیلوگرم، وزن اضافه کردم! 

افزایش وزن ناشی از دیابت بارداری شایع است. تمام بارداری های من با استفراغ باروری همراه بود. در بارداری‌ام بر روی نوزاد سومم، متخصص زنان و زایمانم در هفته هفتم برای من نسخه نوشت.