دسته: ناباروری

درک زوج نابارور
باردار شدن, ناباروری

9 چیزی که دوستان نابارور شما آرزو می‌کنند که شما می‌دانستید! 

اگر شما می‌دانید که دوستتان در حال تلاش برای باردار شدن است، کارهای بیشتری می‌توانید برای حمایت از او انجام دهید تا صرفاً سکوتی با وقار. درک زوج نابارور اهمیت زیادی دارد.